Hurtopony.pl
Infolinia:

Regulamin sklepu Hurtopony.pl

§1 Słownik pojęć

 • Sprzedawca - Hurtopony z siedzibą w Mysłowicach, ul. Katowicka 60, 41-400 Mysłowice. NIP: 629-236-02-56. REGON: 240849991, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. nr. tel. 32 265 01 56, nr. faksu 32 265 01 56, adres e-mail: sklep@hurtopony.pl
 • Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.hurtopony.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać zamówienia.
 • Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 • Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 • Regulamin – niniejszy regulamin.
 • Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności opony.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§2 Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 • Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 • Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
 • Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
 • Oferta Sprzedawcy w Sklepie obowiązuje na terenie Polski.
 • Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§3 Jakość Towarów

 • Opony sprzedawane przez Sklep pochodzą z bieżącej produkcji i są oponami pełnowartościowymi.
 • Za opony pełnowartościowe uważa się zgodnie z Polską Normą PN-C-94300-7:1997 "Ogumienie. Pakowanie, przechowywanie i transport", opony nie starsze niż 36 miesięcy od daty produkcji.
 • Informacja wskazana w § 3 ust. 1 Regulaminu nie dotyczy opon, w których data produkcji jest wyraźnie opisana w karcie Towaru.
 • Sprzedawca zapewnia, iż stosownie do obowiązujących przepisów prawa, obowiązany jest do zapewnienia zgodności Towarów z umową. Obowiązek powyższy oznacza konieczność dostarczenia Towarów bez wad fizycznych oraz prawnych.

§4 Składanie Zamówień

 • Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób:
  • za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz;
  • przez telefon pod numerem: 32 265 01 56, 32 706 10 18;
  • faksem na numer: 32 265 01 56;
  • pocztą elektroniczną (e-mail: sklep@hurtopony.pl).
 • Koszt połączeń telefonicznych jak i faksów jest zgodny z posiadaną przez Kupującego taryfą.

§5 Warunki płatności

 • Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności za zamówione Towary:
  • gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (tzw. za pobraniem). Transakcje za pobraniem o wartości przekraczającej 5000zł ustalane są indywidualnie (tzn. mogą wymagać wpłacenia zaliczki), w zależności od limitów kwoty pobrania firmy dostarczającej przesyłkę;
  • przelew bankowy na konto Sprzedawcy (Getin Bank S.A) na podstawie faktury pro-forma;
  • płatność ratalna realizowana za pośrednictwem BGŻ BNP PARIBAS Spółka Akcyjna.
 • Termin płatności:
  • w przypadku płatności gotówką za pobraniem – w dniu dostarczenia Towaru;
  • w przypadku zapłaty przelewem bankowym – w terminie zapłaty widocznym na fakturze pro-forma
  • w przypadku płatności ratalnej terminy płatności poszczególnych rat określone są w umowie z bankiem udzielającym kredytu.
 • Sprzedaż ratalna:
  • Raty udzielane są przy zakupie powyżej 150zł.
  • Końcowym etapem po złożeniu Zamówienia jest uzupełnienie wniosku ratalnego z danymi, które posłużą do weryfikacji zdolności kredytowej w banku. Ważne jest, aby podane przez Klienta dane były zgodne ze stanem rzeczywistym, gdyż będą one sprawdzane w dalszym procesie weryfikacji. W przypadku pozytywnej decyzji i spełnieniu wszystkich warunków następuje realizacja Zamówienia.
  • W przypadku negatywnej weryfikacji, wniosek zostanie odrzucony przez bank. W tym momencie istnieje możliwość zmiany formy płatności za zamówiony Towar.
  • Więcej na tamat sprzedaży ratalnej w Sklepie przeczytasz w zakładce: opony na raty

§6 Koszty dostawy

 • Koszt dostawy Towaru (koszty przesyłki) pokrywa Sprzedawca w przypadku zamówień Towarów powyżej 1 szt. W przeciwnym wypadku koszt dostawy ustalany jest indywidualnie dla każdego Towaru. Koszt dostawy dla 1 szt. widoczny jest na karcie Towaru w zakładce "Koszt dostawy".
 • Sprzedawca nie realizuje wysyłek poza granice Polski.

§7 Sprawdzenie przesyłki przez Kupującego

 • Odbierając dostarczony przez kuriera Towar Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika kuriera (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji do Działu Obsługi Klienta Sprzedawcy.

§8 Odstąpienie od umowy ("zwrot" Towaru)

 • Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta).
 • Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłany jest Kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 • W razie odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym. Jeśli Sprzedający stwierdzi, że Towar nosi ślady użytkowania (np. opony były montowane na felgę) Kupujący traci prawo odstąpienia od umowy.
 • Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 • Konsument, który odstąpił od umowy wysyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt.
 • Wszystkie dokonane przez Kupującego będącego Konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

§9 Reklamacja

 • Każdy sprzedawany Towar objęty jest gwarancją lub rękojmią producenta lub dystrybutora.
 • Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@hurtopony.pl.
 • Składającemu reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy w protokole reklamacyjnym, a także dołączenie dokumentu sprzedaży, bądź jego kserokopii.
 • Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 • Po zgłoszeniu reklamacji Kupujący zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Towar na swój koszt na adres wskazany przez Sprzedawcę.
 • Sprzedający rozpoznaje reklamację Klienta bądącego Kosumentem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Gdyby to nie było możliwe, Sprzedający poinformuje w tym okresie Klienta będącego Konsumentem, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 • Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

§10 Gwarancja

 • Każdy oferowany Towar posiada gwarancję.
 • Towary sprzedawane przez Sprzedawcę są objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Właściciel Sklepu nie jest producentem sprzedawanych produktów. Odpowiedzialność z tytułu wad sprzedanego towaru ponosi producent.
 • Gwarancja nie obejmuje wad spowodowanych: uszkodzeniem mechanicznym (przebiciem, przecięciem), nieprawidłową eksploatacją, nieprawidłowym montażem, złym stanem technicznym pojazdu, nieprawidłowym przechowywaniem.

§11 Ochrona danych osobowych i prywatności

 • Składając Zamówienia (w szczególności wypełniając interaktywny formularz) Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży.
 • Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w §9 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

§12 Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.